Kopy foar kryst Linepraat

In krystferhaal of oare kopy foar de nije Linepraat moat op sneon 12 desimber om 13.30 oere by de redaksje wêze.
En wolle jim in Nijjierswinsk pleatse? Sjoch dan efkes yn de Linepraat
foar mear ynformaasje. Jimme kinne jimme winsk mailen nei linepraat@gmail.com of troch de bon út de Linepraat yn te leverjen
by DSB 23.
De nije Linepraat ferskynt rûn 23 desimber