Kopy foar Linepraat

De linepraatredaksje sil wer los! Hawwe jim nijs fan jim feriening, in resept wat jim graach diele wolle as wolle jim fertelle hoe’t jim dizze tiid belibje? Klim dan hjoed noch yn de pen. De kopy fan de Linepraat moat woansdei 21 oktober wer by de redaksje wêze. De nije Linepraat ferskynt yn it lêst fan de wike der op. Mooglik op in oare dei as jim went binne.