Kopy foar Linepraat

Hawwe jim nijs fan jim feriening as oar nijs wat de doarpsbewenners witte moatte? Klim dan hjoed noch yn de pen.
De kopy fan de Linepraat moat woansdei 18 april wer by de redaksje wêze.
De nije Linepraat ferskynt tongersdei 26 april.