Kopy foar de linepraat

Noch efkes en dan is de 2e moanne fan dit jier alwer om. Tiid foar in nije linepraat! Nei moai winterwaar, mei winterwille foar elkenien. En fansels Valentijnsdei. Hawwe jim ferhalen oer ôfrune tiid, of sit jim iets dwers wat jim diele wolle……
Skriuw it op, en mail de kopy nei linepraat@gmail.com