Kopij Linepraat

Fan ‘e wike sit de redaksje fan de Linepraat wer om ‘e tafel. Ha jo noch in meidieling, útnoeging of ferslach dat mei moat, bring it dan woansdei foar 17.00 oere yn skoalle of mail it nei linepraat@gmail.com.