Koperdieven op paad yn Friens

Yn ien fan de ôfrûne dagen binne de koperen reinwetterpipen fan de tsjerke yn Friens stellen.
Dit freget der wer om, om mei ús allen wer goed skerp te wêzen op ferdachte auto’s as oare ferdachte saken yn ûs doarpen.