Kontribúsjeferheging Doarpsbelang

It foarstel foar kontribúsjeferheging is goedkard op de jiergearkomste fan 22 april 2021. Doarpsbelang Reduzum hat mear finansjele romte nedich om oan de fragen en winsken út it doarp foldwaan te kinnen. De nije bedragen binne m.y.f. maaie 2021: 5 euro foar in ienpersoanshúshâlding en 7,50 euro foar in mearpersoanshúshâlding it jier.
It folsleine ferslach fan de jiergearkomste kin jo lêze yn de Linepraat en op site.