Kom snein op de fiets nei it keatsen

Wenje jo yn of rûnom Reduzum en komme jo as frywilliger of taskôger snein nei it Haadklasse keatsen?
Kom dan safolle moochlik op ‘e fiets!
It waar noeget dêr ta út en it sparret parkearromte út..!
Auto’s kinne parkeare yn in stik lân oan de Legedyk en wurde der ek hinne wiist; mar eltse fiets y.p.f in auto skeelt hoe dan ek wer romte…