Kom oan board fan ROTO-line

Op’e seal.. uuh.. oan board by Jeroen en Lutske wurdt drok oefene en ek de jongerein hat al oan board west fan de ROTO-Line. Hear en sjoch wat de jongerein te sizzen hat yn de trailer fan Brutsen iis!
Wolle jimme ek mei oan board? Dat kin op Freed 10 febrewaris om 20.00 oere, Sneon 11 febrewaris om 20.00 oere en snein 12 febrewaris, in matinee foarstelling om 14.30 oere.