Kom fierder!

Op de Trije Romers 3 stiet it bedriuw Meubel Outlet Friesland. We sjogge efkes by harren troch de doar. Annemarie Kuijper-Bakker fertelt wat sy allegearre dogge en ferkeapje.
Se binne freeds en sneons fan 10 oant 17.00 iepen.
Kom fierder!