Kom fierder!

Sûnt foarich simmer hawwe in moaie rubryk op Reduzum online wêr doarpsbewenners en bedriuwen mei in nijsgjirrich ferhaal de doar foar ús iepen dogge!
Omrop fryslân makket no mei grutte poster in moai stik reklame foar ús rubryk. 😉
Dat smyt grif wer in soad besikers foar ús op.