Kom… en sjong middei

Ferline jier hat de Vrouwen van NU in tige slagge sjongmiddei hân ûnder lieding fan Klaske Deinum út Wytgaard. It entûsjasme wie grut en dêrom is har frege om noch in kear mei ús te sjongen. Op tongersdei 30 maart fan 13.30 oant 15.30 oere  organisearje se derom nochris in sjongmiddei yn it Lokaal.
Kosten €3,50 de persoan. Opjaan kin by Blijke Vellinga. Email: eskeblom@hetnet.nl
Net-leden froulju, mar ek manlju, dy’t ris efkes sjonge wolle, binne wolkom.