Kofferbakferkeap

Op freed 4 septimber organisearret de Merkekommisje in kofferbakferkeap. Alle ynwenners fan Reduzum, Friens en Idaerd, dy’t yn it besit binne fan in auto, kinne hjir oan mei dwaan. Liket dy dit wol wat ta, jou dy dan gau op by erwinposthumus@chello.nl as by nicoletteoud@yahoo.com