Koekjebakkers socht

Fynsto koekjes bakken ek soks leuk en lekker wurk!
Dan kist ús miskien wol helpe! 17 en 18 oktober komt Tryater mei it gelok fan Fryslân nei Reduzum.
Foar dizze kuiertocht, sykje we echte koekebakkers om ús te helpe mei gelokskoekjes te bakken foar It Gelok fan Fryslân.
Meist dyn eigen (geheime) resept brûke, wy ha de geloksfoarmkes.
Stjoer ús efkes in berjochtsje ast thús mei bakke wolst. reduzumgelok@gmail.com