Koekje er bij?

Wat genot yn dizze fakânsjetiid foar de fytsers en kuierders. Mei Friens op ‘e route, kin it samar barre dat se dêr Sido en syn suske Nynke oan de dyk treffe mei de ferkeap fan kofje as tee. Beurs meinimme dus.