Prizen sirkus by de slachter

Slachter Sixma bedjerret as barbecue spesjalist net allinnich ús smaakpapillen mei in lekker stikje fleis, mar kommende wiken struit der ek noch mei prizen. Neist tromkes fol lekkere koekjes binne der ek noch shampoos en oare smarsels foar op it fel te winnen. Hawwe je in bon krigen fan de postkoadeloterij, kom jimme prizen dan fan 30 juny oant 15 july ôf heljen by Gaston’ Sipke Sixma.