Knutselje foar mem

Wannear? Freed 1 maaie 2015
Foar wa ? Bern fan groep 5 oant e mei groep 8
Wêr ? Bûtenskoalse opfang It Sutelplak
Hoe let ? Fan 14.45-16.00
Kosten ? €2,50
Jim kin jim opjaan foar woansdei 29 april by info@itsutelplak.nl (in bryfke troch de bus, Haedstrjitte 29, mei ek mei namme en leeftiid)