Klune mei Vlemmix

Underweis nei in klant seach Anton Langeberg in man op redens rinnen. Al klunend docht Johan Vlemmix dizze wike de alvestêdetocht. Nei in praatsje en in miel iten oan de kant fan ‘e dyk, is Anton ek noch efkes mei de mannen meirûn.