Kloatsjitten yn Friens

Mei sa’n 40 Frienzers, jong en âld, is it kloatsjitten yn Friens justerjûn in grut súkses wurden. Om 18.30 oere setten de minsken ûtein rjochting de tsjerke. Dan troch it lân nei it Súderein en dan sa ûteinlik wer op it Lokaeltsje oan foar in gesellige neisit.