Klear foar it briedseizoen

Leden fan de fûgelwacht hawwe hjoed dwaande west mei it neisjen fan de fûgelhokjes. In oantal waard fernijd, en oaren binne skjin makke. De fûgels kinne dit foarjier wer briede yn krease, skjinne hokjes.