Klear foar de takomst

De jongerein wol út hûs wei om by-inoar te wenjen. Nei de huzejacht kin de ferbouwing mar begjinne. Mar foar’t de kachel dêr brâne kin, moatte heit en soan Bergsma earst noch it dak op. Mei in pear oanpassingen kriget de piip syn lêste ynspeksje en kin it stel mar in waarme takomst yn de mjitte gean.