Nij swinstrân op Swinlân

Der is begûn mei graafwurk foar in fernijd strân en boartersfjild op it Swinlân. Op dizze foto kinne je de kontoeren al goed sjen.