Klear foar de fakânsje

De knyntsjedagen binne begûn, ek op’ e haven.
Elkenien stiet yn startblokken foar in koarte fakânsje…….sels de kninen.