Klean kontener

De klean kontener yn Reduzum sit grot fol, by it meldpunt komme hjir oer in soad tillefoantsjes en mailtsjes. Der wurdt hurd oan wurke en de klean kontener sil mei spoed lege wurde. Nim jo folle sekken efkes mei werom nei hûs om se letter wer te bringen. Doarpsbelang hoopet op jim begrip hjir foar.