Klaske yn Thailân

Nei in lange reis is Klaske Toering mei har freondinne yn Thailân oankaam. Hjir sille se in skoftke bliuwe om frijwilligerswurk te dwaan. Hoe’t it har fergiet safier fan hûs kinne jim hjir lêze