Klasine Huistra nei de frouljus PC

Moarn is yn Weidum de frouljus PC, de wichtichste partij foar de froulju haadklassekeatsters. Klasine Huistra sil tegearre mei har teamgenoaten Marije v.d. Meer, Anke Marije Pompstra hjir oan meidwaan. De wedstriid begint om 11.00.
Mear ynformaasje op KNKB