Kjeld Sije

Dêr wie it dan safier
in lyts popke oer de flier.
Lytse hantsjes,
lytse earkes, in lyts kopke
mei in mini noas,
dêr’t wy sa wiis mei binne
dat kin dochs net oars!