Kippige kikkert

Net allinnich hinnen ha soms ferlet fan in briltsje. Dizze kikkert yn ‘e sleat by de Legedyk mei ek wol efkes nei famylje Blumers. Hy sjocht blykber it ferskil net tusken in pompeblêd en in deade ein.