Keunstgersfjild problematyk

De kuorballers wolle graach in keunstgersfjild
mar se ha dêrfoar net genôch jild
je soene it net sizze, it liket wat bryk
mar dit projekt is foar it hiele doarp belangryk