De krystbeam yn de Prinsetún

De Sakeclub hat wer in moaie beam oan doarpsbelang skonken. Mar hy is fansels noch wol wat keal.
Dêrom dizze oprop: litte we de wrâld in bytsje opfleurje en beginne by dizze beam!!!
Knutselje in moaie krystbal of skriuw in moaie winsk en hingje him yn de beam yn de Prinsetún.