Kerst, tussen oud en nieuw

De bern út groep 7 binne mei de godstsjinstlessen dwaande mei de krystnachttsjinst. In aftrap-party sa neamt Gerben it. It tema fan de krystnachttsjinst is “ Kerst, tussen oud en nieuw”. Dit om’t de krystfiering fan eartiids net mear de fiering is sa’t de minsken hjoed de dei kryst belibje.
De bern binne al drok oan it oefenjen foar dizze krystnachttsjinst.