Kennismeitsjen mei Buma

Op sneon 12 oktober komt de nije boargemaster Sybrand Buma kennismeitsjen mei alle doarpen oan de Sùdkant van Ljouwert. Dit binne de doarpen: Grou, Jirnsum, Reduzum, Idaerd, Eagum, Friens, Warten, Wergea, Warstiens, Wurdum, Swichum en Wytgaard. De doarpen binne mei elkoar om de tafel west om in programma te meitsjen foar dizze dei.