Keningsdei yn Idaerd

Under in strielende sinnehimel fierden de Idaerders en Eagummers hjoed keningsdei.
Der wie in frijmerk foar de bern, âld hollanske spultsjes en Jeu de Boules. Foar de ynwendige minsk wie der kofje mei oranjekoeke en oranjebitter.