Kening Winter kin mar del komme

Juster binne de pompen fan de iisbaan oansetten. Stadich oan strûpt it stik lân oan de Oerisselsestrjitwei ûnder wetter.
No mar hoopje dat kening Winter ek efkes meiwurkje wol mei in oantal wiken froast.