Kening fan it spul

Augustus is foar keatsers in moanne mei in oantal wichtige wedstriden. De PC yn Frjentsjer foar manlju en de frouljus PC yn Weidum. Wommels hat de Freule partij foar jonges en Hitzum de âld-meier partij foar famkespartueren. Hjir binne de keatsútslaggen fan ít ôfrûne seizoen.