Keatstoppers

Juster wie de 1e klas manlju en froulju merke keatspartij. De wie wer in soad folk op sportfjild. Keatsers en publyk. Foar dizze wedstriden binne soad frijwilligers yn tou. Blokjerinners, fjildlizzers, karmasters,….En om dizze minsken yn tou te hâlde moat der in soad kofje, broadsjes en oar lekkers der by del brocht wurde. In prachtige keatsdei kin net sûnder dizze minsken