Keatspetear mei Sjoerd Hofstee

KNKB Media hie lêstendeis in keatspetear mei Sjoerd Hofstee, de foarsitter fan keatsferiening Jan Reitsma. Mei folle enerzjy en grut entûsjasme fertelt er oer feroaringen yn it keatsen, nije regels, ideeën en mear.
Fierder sjogge jim ek moaie bylden fan it Redúster fjild út de loft.