Keatskammeraten socht

De keatsferiening is op syk nei keatskammeraten.
As ‘kammeraat’ joust de feriening in finansjele stipe foar it organisearjen fan de merkepartij, of oanskaf fan materialen foar trainingen en keatsclinics.
Wolsto keatskammeraat wurde? Of wolst mear witte? Lês fierder