Keatsen tsjin in keatsmuorre

Juster wie der it Kafee bar de Welp strittekeatsen op’e strjitte foar it kafee.
Foar de jeugd wie der in prachtige keatsmuorre op ‘e Haven delset. In elts dy’ t sin hie, koe der in baltsje slaan. Der waard fan ien oere oant ‘e mei goed fiif oere gebrûk fan makke. De bern ha harren hjir tige goed fermakke.