Keatsen foar de krâns

Kommende snein is de earste ledepartij fan dit keatsseizoen. Foar dizze Keningspartij kinne (jeugd) leden har opjaan foar 23 april 19.00 by Janna Bokma.
Fansels is der foar de winners in krâns. Hawwe jim âlde krânzen en hoepels, dan kinne jim dizze ynleverje by Marco Zijlstra.