Keatsers kleurje doarpen oranje

Wat in sportiviteit hjoed op it keatsfjild. Moarns sloech de jeugd foar bêst op. Middeis wiene de senioaren oan bar. De earste keatsers hawwe harren krâns alwer oan de muorre. Der sille dizze simmer grif mear by komme. Foto’s en útslach folget op facebook kaatsverenigingJanReitsma.nl