Kastanjes sykje

Sejer hat in grutte kastanjebeam efter yn de tún. En dêr falle no allegear kastanjes út. Dêrom giet juf Hettie mei de hiele klas nei de tún fan Sejer om kastanjes tesykjen.Foto’s