Kap beammen rûnom tsjerke

Ferline wike hat Maurits Zeinstra mei syn personiel de beammen om ‘e tsjerke kapt. Dit is dien om de linebeammen mear romte te jaan. Neist Maurits sille der wol hiel wat kacheltsjes waarm wurde fan dizze beammenkap.