Kangoeroes binne los

De kangoeroes fan Reduzum binne ek starten.
Se wiene allegear sa bliid dat de kangoeroeklup wer begongen wie, ek al wie it bûten.