Kalinder ferkeap foar jubileum

Yn 2016 bestiet de toanielferiening De Vriendenkring út Idaerd 150 jier. Kommende dagen hâldt de toanielferiening in aksje en gean yn Reduzum, Friens, Idaerd en Eagum by de doarren del om kalinders te ferkeapjen.
Mei de feestdagen yn it foarútsjoch is it ek in aardich kado om wei te jaan.