Kadobonnen by Blauwe tinte

Sykje jim in kado foar de sinteklaas as wat foar ûnder de krystbeam. As miskien wolle jim de buorlju ris betanke dat se altiten op de blommen as de kat passe as jim fuort binne. Tink dan ris oan in kadobon fan Koffiehuis de Blauwe tent .
Hjir kinne je lekker ite. Mar ek foar in bakje kofje binne jim dêr wolkom.