Jurre Galama

Faak joegen wy mem har búk in tút
en fregen: wannear komst der ris út?
No is’t einlings safier meist mei ús boartsje,echt wier!
Wy hawwe der in broerke by, en binne allegearre wakker wiis mei dy!