Jûns kuier trije daagse

Jûn op jûn hienen se noflik kuierwaar. In protte minsken rûnen mei de kant fan Raerd, Friens, Idaerd en de Swette út. De lêste dei wie dêr foar har de medaille. Foto’s