Jûn earste livestream DIFDD

Jûn 20:00 oere, de earste fan de fiif Livestreams fan DIFDD 2.0!!! Mei as sub tema DIFI. Wat dat betsjút?? Besjoch jûn de earste útstjoering fia https://youtu.be/ewZ-T7BTzPU En oars https://www.youtube.com/user/reduzumonline.
Hasto ek noch in (leuke/grappige) anekdote oer DIFDD2011. Mail dy nei difdd2020@gmail.com. Oh ja, witsto al wa de mystery guests binne. Kinst noch mei dwaan oan de priisfraach. 😃