Juf Janet 40 jier

Juf Janet, tydlik direkteur fan de TDS, waard hjoed 40 jier. In moai moment foar in foto yn in sulveren list en in feest. En moarn sille de bern har fansels tasjonge, want 40 wurde je net eltse dei. . . .